Make your own free website on Tripod.com
自言自語
請參觀作者網頁


贏咁多
(原曲 紅河村, 改篇於一九九二年秋)
 詞: 茱莉荌, 石頌光
 

贏咁多 真開心 認真高興
贏咁多 人o地輸到面黃
Mark 社勁 巴巴閉 無盡威勢
運動場上o既獎 都 手羅 晒
贏咁多 輸番D 冇乜緊要
贏咁多 人話囂 嘆奈何
今次輸o左俾你 純屬安慰
第日還掂馬可win番晒